Příklady řešených témat DP

Na počátku doktorského studia si student po dohodě se svým školitelem stanovení téma disertační práce, které musí být v souladu s vědeckovýzkumným zaměřením studovaného doktorského programu.

Zde najdete vzorová témata vedených či obhájených prací:


  • Kulturní a sociální antropologie:

1)

Konstruování identity tádžických Pamírců prostřednictvím náboženského vyznání a jazykové příslušnosti

2)

Sociolingvistický pohled na romštinu a její role v prostředí České republiky v souvislosti s orálním charakterem romštiny

3)

Cesta mantry z Indie do Čech aneb sociální biografie hinduistické náboženské hudby Zen

4)

Identita volyňských Čechů usazených v České republice a nereemigrujících volyňských Čechů na Ukrajině


  • Filosofická antropologie:

1)

Každodennost. Dynamika každodennosti v dialogu s E. Lévinasem

2)

Motiv práce u Hegela a Marxe v reflexi československých filosofů 60. let

3)

Filosofie a Zen

4)

Lidská práva a demokratické principy jako univerzální hodnotové pojmy z hlediska sociálně-kulturní antropologie


  • Historická antropologie:

1)

Delikty proti náboženství soustředěné pod pojmem "Religionsstörung" v Čechách v letech 1787-1848 (1850)

2)

Konfesní pohledy na ženu v české společnosti první poloviny 20. století

3)

Novobystřičtí Němci po roce 1945 jako cizí sociální skupina v Bádensku-Württembersku

4)

Industriální krajina střední Šumavy. Proměna života a osídlení a krajiny vlivem průmyslového využití lesa v regionu


  • Biologická antropologie:

1)

Vliv pachových stimulů vzniklých v kompetitivním kontextu na chování a percepci

2)

Změněné stavy - transdisciplinární interpretace mezi etnobotanikou, biosémiotikou, kognitivní vědou a filozofií

3)

Synestezie a synestezii podobné efekty v kontextu sociální

4)

Specifika středomořského vztahu k domácím zvířatům na příkladu Řecka

Poslední změna: 22. březen 2021 15:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám