Sociální ekologie

Forma studia: prezenční, nebo kombinovaná

Standardní doba studia: 4 roky

Charakteristika studia

Nová paradigmata epochy antropocénu vyžadují nový způsob kladení otázek a jejich zodpovězení. Nezbytné je pochopení složitých interakcí mezi společensko-ekonomickým a biofyzikálním systémem naší planety, pochopení významnosti těchto vztahů, relativní důležitosti a také jejich rizik. Studijní program má i nadále přispívat k chápání těchto procesů jako nezbytné podmínky k socioekonomickému rozvoji, který respektuje environmentální limity, na kterých zcela závisí. Program je založen na interdisciplinárním přístupu, který v daném oboru v současnosti jednoznačně směřuje k pevnější provázanosti přírodovědných a společenskovědních oborů a témat.


Studijní program je – ex definitione – mezioborový; vychází zejména ze sociologie, ekonomie, environmentální vědy a dále z mezinárodních vztahů, politologie, pedagogiky, statistiky, informatiky popř. i z dalších oborů a podoborů společenských i přírodních věd. Další odborný rozvoj vychází z rozvoje poznání v nově se prosazujícím oboru „věda o udržitelném rozvoji“ (sustainability science), resp. v dalších blízkých oborech jako jsou environmentální ekonomie a sociologie, environmentální vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj, veřejná politika s tématy vládnutí a participace apod.


Cílem studijního programu je připravit vysoce kvalifikované a na trhu práce uplatnitelné odborníky na složitou interdisciplinární problematiku vztahů mezi člověkem jako jednotlivcem i společností a přírodním či lidmi ovlivněným prostředím a přírodními systémy. Nutným předpokladem je široký rozhled o relevantních teoretických přístupech ve společenských i environmentálních vědách, znalost přístupů a metod zejména sociologického, ekonomického, pedagogického a environmentálního výzkumu jakož i znalost aktuálního politického diskurzu v ČR i v mezinárodním měřítku.


Poslední změna: 16. duben 2024 10:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám