• O nás
  • Vybraná specifika doktorského studia

Vybraná specifika doktorského studia

Doktorské studium

Rozmanitost doktorských studijních programů, které Fakulta humanitních studií nabízí, je nesmírně široká. Ačkoli každý studijní program má svá vlastní studijní specifika, která jsou navzájem nepřenositelná, i tak však existuje několik rysů, které jsou pro všechny doktorské studenty společné a které jsou zcela odlišné od předchozího studia magisterského typu.

Vybraná specifika doktorského studia, která by si student doktorand měl uvědomit:

  • Doktorské studium není prolongací magisterského studia. Výstupem doktorského studia je samostatná vědecká práce, samostatná publikační činnost a badatelská zkušenost.

  • Studium probíhá pod vedením školitele, který je vedoucím disertační práce. Školitel by měl být vždy informován nejen o plnění dílčích studijních povinností doktoranda, ale především by měl aktivně spolupracovat se studentem nad koncepcí a pojetím jeho disertační práce, jeho vědeckým bádáním a profilací v oboru. Iniciativa ke spolupráci školitel-doktorand by měla prvotně vycházet ze strany doktoranda.

  • Na počátku studia doktorand sestaví spolu se svým školitelem Individuální studijní plán (ISP). Naplánované aktivity rozvrhne do jednotlivých let standardní doby studia. ISP je schvalován oborovou radou a je závazným dokumentem, jehož plnění se vyžaduje. Jakákoliv jeho změna podléhá schválení oborové rady studia.

  • Prezenční výuka, krom doktorandských seminářů, fyzicky téměř neprobíhá, studenti se ke zkouškám připravují formou samostudia. Předpokládá se, že doktorand bude aktivně kontaktovat příslušné atestující učitele, aby si domluvil individuální zadání atestace. Smyslem zkoušek v doktorském studiu není naučit studenty penzum dalších vědomostí, ale aplikovat dané vědomosti na konkrétní badatelský záměr doktoranda.

  • Nedílnou součástí doktorského studia je publikační činnost, a to publikační činnost dedikovaná a vykázaná FHS. Studenti všech studijních programů si ji plánují již v ISP. Bez publikovaných vědeckých výsledků v relevantních recenzovaných periodikách není možné přistoupit k obhajobě disertační práce. Publikační aktivita má podstatný vliv na každoroční úpravu výše doktorského stipendia. Je tedy vhodné začít s ní pokud možno hned od začátku studia.

  • Hodnocení plnění studijních i vědeckých výsledků se koná v doktorském studiu jednou ročně, a to na konci akademického roku. Po doktorandech se vyžaduje evaluační zpráva, která se vyplňuje prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS).Následně studium každého doktoranda hodnotí jeho školitel. Toto hodnocení jako poslední v řadě projednávají oborové rady jednotlivých studií, které navrhují děkanovi fakulty, zda ve studiu každého studenta doporučují pokračovat či nikoliv. Periodické vypracovávání těchto evaluačních zpráv je tedy nesmírně důležité.


Poslední změna: 25. říjen 2022 10:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám