Oborová rada a školitelé

Oborová rada studia

 • Na Oborové radě leží hlavní tíha odpovědnosti za obsahovou náplň studijního programu i za jeho realizaci. Každý studijní program má svoji Oborovou radu studia, její členy jmenuje a odvolává rektor.

 • Oborová rada studia je oprávněna podávat podněty ke schválení děkanovi. Komunikuje se studentem, školitelem, případně konzultantem a s vedením fakulty.

 • Oborová rada posuzuje a schvaluje ISP včetně jeho změn, minimálně 1x ročně hodnotí plnění ISP jednotlivých studentů a schvaluje změnu tématu disertační práce.

 • V případě, kdy Oborová rada konstatuje, že student neplní individuální studijní plán, je vydáno rozhodnutí děkana o ukončení studia.

 • Navrhuje složeni zkušebních komisí pro přijímací a státní závěrečné zkoušky.


Školitel

 • Vedoucí dizertační práce neboli školitel je akademický či vědecký pracovník, který je pro svoji odbornost a zkušenosti zárukou kvalitního a řádného vedení studenta po celou dobu jeho studia

 • Školitel se studentem aktivně spolupracuje nejen nad koncepcí a pojetím jeho disertační práce, ale i nad jeho vědeckým bádáním a profilací v oboru.

 • Společně se studentem sestavuje návrh individuálního studijního plánu (ISP) a předkládá Oborové radě studia ke schválení.

 • Pravidelně (nejméně však jednou ročně) hodnotí v modulu SIS plnění individuálního studijního plánu a toto hodnocení, za jehož správnost zodpovídá, předkládá Oborové radě studia ke schválení.

 • Během studia se může stát, že školitel nemůže nebo již nechce dále studenta vést, pak si student musí najít nového školitele, pokud tak sám neučiní, Oborová rada studia studentovi školitele přidělí.

 • O změnu školitele může požádat i sám student, v písemné žádosti uvede jméno nového školitele a přiloží jeho souhlas.Poslední změna: 27. únor 2024 15:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám