Návrhy témat disertačních prací

Na počátku doktorského studia si student po dohodě se svým školitelem stanovení téma disertační práce, které musí být v souladu s vědeckovýzkumným zaměřením studovaného doktorského programu.

Studijní program je otevřen i dalším možným tematickým okruhům, které se objevují v reakci na výzvy související s implementací strategie udržitelného rozvoje a novým poznáním. Jedná se kupříkladu o vztah životního prostředí a zdraví, legislativní aspekty činností vztahujících se k životnímu prostředí, témata z pohledu antropologie a historie ad. Studenti mohou přicházet s vlastními návrhy témat doktorských prací nebo mohou využít témat nabízených školiteli.


  • Mezi vybrané vědeckovýzkumné směry v Sociální ekologii patří:

1.

Environmentální limity rozvoje a planetární meze;

2.

Služby přírody (rozšířený koncept ekosystémových služeb);

3.

Uplatnění sociologických přístupů při řešení environmentálních témat;

4.

Uplatnění ekonomických přístupů při řešení environmentálních témat;

5.

Problematika environmentálně zaměřené veřejné politiky;

6.

Výzkum specifických informací a indikátorů udržitelného rozvoje;

7.

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj.  • Příklady obhájených či běžících témat dizertačních prací:

1.

Výzkum environmentální zátěže způsobené spotřebou domácností

2.

Dobrovolné nástroje politiky životního prostředí ve společensko-politickém kontextu

3.

Hodnocení ekologické integrity na regionální úrovni s využitím participativních postupů

4.

Problematika začlenění ekosystémových služeb do rozhodovacích procesů a tvorby politik

5.

Hodnocení dopadů plýtvání potravinami českých domácností na vodní zdroje pomocí konceptu vodní stopy

6.

Energetická účinnost na straně poptávky: Modelování poptávky energií domácností při změnách struktury zpoplatnění energií

7.

Ekosystémové služby poskytované permakulturou.

8.

Posuzování životního cyklu (LCA) v analýze životních stylů obyvatel.

9.

Systém pro stanovení environmentálních dopadů stavebních prací. Využití pro plánování stavebních projektů s ohledem na udržitelnou výstavbu

10.

Poskytování služeb městských ekosystémů a distribuce jejich přínosů v rámci klimatické změny

11.

Vytvoření indexu udržitelnosti kiteboardingu

12.

Principle of cost proportionality in EU environmental legislation: lessons learned from implementing water and air protection

13.

Hodnocení environmentální udržitelnosti na místní úrovni s využitím indikátorů

14.

Cirkulární ekonomika jako příležitost pro Českou republiku

15.

Mechanismy fungování a selhávání environmentálních programů ve vybraných rozvojových oblastech světa

16.

Materiálové toky a environmentální dopady malého elektroodpadu

17.

Analýza ukazatele Commitment to Development Index

18.

Konzistence českých lesnických subvencí s environmentálními cíli státní politiky

19.

Vývoj nástroje na hodnocení udržitelnosti bydlení

Poslední změna: 23. březen 2021 09:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám