Sémiotika a filozofie komunikace

Forma studia: prezenční, nebo kombinovaná

Standardní doba studia: 4 roky

Charakteristika studia

Studijní program je zaměřen interdisciplinárně a vyžaduje znalost základních teoretických koncepcí i metod různých společenských věd, které jsou potřebné pro komplexní zkoumání problémů komunikace (filosofie, sémiotika, mediální a komunikační studia, sociologie, psychologie, kognitivní vědy). Studenti jsou vedeni k tomu, aby poznali tradiční linie zkoumání světové i české sémiotiky a v návaznosti na to si osvojili nejnovější teoretické poznatky, které pak budou schopni samostatně kriticky reflektovat, dále rozvíjet a aplikovat v různých oblastech společenského života včetně jejich virtuálních součástí. Rovněž získávají dovednosti potřebné pro vlastní empirické bádání a praktické působení spojené s problematikou komunikace.

Jedinečnost tohoto programu spočívá v spojení filosofie s problematikou médií a komunikace. Filosofický základ se stává integrujícím východiskem pro studium komunikačních procesů, které probíhají v současné společnosti a do značné míry určují její povahu. Ukazuje se, že právě filosoficky koncipovaná sémiotika je disponovaná na průnik do sféry komunikačních procesů v celém rozsahu zahrnujícím oblast digitálních sítí. Současně se ukazuje, že studium těchto procesů může zabezpečit jenom takový filosofický program, který není založen na standardním akcentování historizujících přístupů, ale klade důraz na osvojení si a uplatnění metodologických nástrojů sémiotických a komunikačních teorií. Osobitost tohoto programu vystoupí i v souvislosti s důrazem, který klade na studium vizuálních součástí komunikace. V neposlední řadě k specifickým znakům programu přispívá to, že analýzu procesů semiózy, mediace a komunikace prodlužuje k odhalování manipulačního charakteru některých procedur mediálních diskurzů.


Studijní program připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří jsou schopni uplatňovat metodologické a pojmové nástroje sémiotiky, filosofie a teorie komunikace na analýzy sociálních, kulturních a mediálních fenoménů současné společnosti. Absolventi jsou připraveni analyzovat charakter a sociální efekty procesů probíhajících v oblasti digitálních sítí.


Poslední změna: 16. duben 2024 10:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám