Soudobé evropské kulturní dějiny

Forma studia: prezenční, nebo kombinovaná

Standardní doba studia: 4 roky

Společné studium s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR

Charakteristika studia

Cílem doktorského programu Soudobé evropské kulturní dějiny je vědecká příprava odborníků pro tematicky široce založený výzkum historie a kulturní historie včetně kulturního dědictví a tradic v období od roku 1918 až do (posouvající se) nejaktuálnější současnosti. Prostorově obor tematizuje výměr Evropy včetně České republiky, resp. jejího předchůdce Československa. Přístup ke zkoumaným/pojednávaným tématům je nadregionální, mezioborový, pokud možno komparativní.


Studijní program Soudobé evropské kulturní dějiny se definuje v paradigmatu tradičních i „nových“ kulturních dějin, zahrnujících kulturní aspekty celé společenské reality, resp. bojů o kulturní svrchovanost nebo naopak autonomii ve veřejné sféře.

Základem výuky doktorandů je intenzivní seznámení s moderními trendy metodologie (včetně komparatistiky). Na to navazují volitelné kursy kritické aplikace soudobých metod na písemné, orální i hmotné prameny (metody archivního výzkumu, využívání statistických informací včetně kritického zkoumání výzkumů veřejného mínění), dále práce s produkty vysoké i populární kultury (rozhlasové nahrávky, film), i využívání informací z médií a krásné literatury apod. Důraz je kladen právě na interdisciplinaritu, komplementaritu přístupů s cílem získat co nejkomplexnější a nejplastičtější obraz minulosti.)


Studijní program Soudobé evropské kulturní dějiny je v ČR zatím jediný historický obor, který výslovně tematizuje kulturní soudobé dějiny, nadto na evropské rovině. Kulturní komponenta je dnes vnímána jako podstatný aspekt celé řady oblastí historiografie. Hovoří se nejen o „nových kulturních dějinách“, ale např. také o „nových politických dějinách“, tj. o otázkách politicky konotovaných bojů o kulturní dominanci nebo naopak autonomii atd. Pro možnost zkoumat a interpretovat tyto stránky dějinného procesu musí ale adept získat spolehlivé metodologické zázemí, faktografickou oporu a pokud možno i praktickou, studentskými projekty a workshopy ověřenou zkušenost.


Program je koncipován tak, aby byl absolvent připraven pro samostatnou vědeckou práci v rámci příslušné oblasti teoretického zájmu oboru a schopen profesionálního uplatnění v akademickém světě, a to jak na domácí půdě, tak i v zahraničí.


Poslední změna: 16. duben 2024 10:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám