Německá a francouzská filosofie

Forma studia: prezenční, nebo kombinovaná

Standardní doba studia: 3 roky

Charakteristika studia

Doktorský studijní program Německá a francouzská filosofie, zaměřený na německou klasickou filosofii, fenomenologii, filosofickou antropologii a soudobou francouzskou filosofii, jejich dějinné předpoklady a jejich vzájemné vlivy v intelektuálním a kulturním evropském prostoru, poskytne náročnou odbornou přípravu pro bádání a další samostatné rozvíjení aktuálních filosofických přístupů, které se vyprofilovaly ve střední Evropě a ve Francii a které zásadně ovlivňují dění na soudobé světové filosofické scéně a zároveň zásadně utvářejí podobu soudobé české filosofické scény, se kterou jsou tradičně spjaty


Studijní program je zaměřený na specifické filosofické směry a přístupy německé klasické filosofie (od Kanta dále) a reakce na ni, dále na fenomenologii (především Husserlovu) a její percepci i samostatný rozvoj ve Francii, na z fenomenologie vyrůstající filosofickou antropologii, filosofii života a existence, hermeneutiku a fenomenologickou ontologii, s akcentem na soudobé aktuální modifikace fenomenologie. Význam těchto filosofických směrů a jejich oblastí zájmu nespočívá pouze v jejich tradiční důležitosti a dosahu, ale také v analýze a výzkumu aktuálních problémů týkajících se postavení člověka ve světě a jeho vztahu k životnímu prostředí, role vědy a techniky v utváření života na zemi, vztahu jedince, společnosti a moci a v tematizaci otázek týkajících se smyslu, úkolů a možností lidské existence v soudobé podobě světa. Oblasti zájmu zmíněných filosofických bádání překračují kategorii efektivity, a tím i její aktuální protěžování, což také ovšem ukazuje na univerzálnost a nadčasovost těchto filosofických bádání.


Poslední změna: 16. duben 2024 10:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám