Vypsaná témata DP

Tematické okruhy pro vedení DP – OA

Uchazeč o studium má možnost přijít se svým vlastním tématem disertační práce, nebo si může vybrat z oblastí či témat DP viz níže:


 • Školitelka: Doc.VERONIKA ČAPSKÁ, Ph.D. - Motivovaní uchazeči či uchazečky o doktorské studium v oblastech mého výzkumu mne mohou kontaktovat na adrese:

Kontakt:

https://cuni.academia.edu/VeronikaCapska

 • Oblasti pro disertační projekty:

• Předmoderní kulturní a transkulturní historie, historická antropologie/antropologická historie

• Historie a teorie směny darů

• Výzkum textových a vizuálních reprezentací

• Studium mobility a diaspor

• Dějiny překladu

• Dějiny materiální kultury (kultura tištěného slova, „object diasporas“, transkulturní procesy/předměty/prostory)

• Dějiny zbožnosti

• Paměť a identity

• Teorie a metodologie historické vědy

• Předmoderní kulturní a transkulturní historie, historická antropologie/antropologická historie


 • Disertační projekty mohou být například tato témata:

• Severoamerické etnohistorie a středoevropská historické antropologie – srovnání interdisciplín

• Komparace zbožných darů v předmoderním křesťanském, židovském a muslimském prostředí

• Koncept morální ekonomie E. P. Thompsona – mezi historickou vědou a kulturní antropologií • Školitel: Doc. PhDr. JAN HORSKÝ, Ph.D.

Kontakt:

 • Tematické okruhy:

• Kulturní a environmentální souvislosti demografického chování od raného novověku do současnosti

• Kulturní podmíněnost kognitivních procesů (antropologie smyslů)

• Otázky kulturní transmise na vybraných jevech (zejména z náboženských dějin)

• Fakticita a fikce (epistemologie, metodologie kulturních věd a antropologie; selhání vzdělanostní společnosti v době covidu apod.) • Školitelka: Doc. PhDr. BLANKA SOUKUPOVÁ, CSc. - je etnoložka a historička 19., 20. a 21. století, všechny práce vede jako přesahové i do jiných oborů (především sociologie). Je ochotna ušít téma „na míru“, s ohledem na rodinná, sociální a geografická východiska i zájmy studujících, požaduje však zájem a pracovitost.

Kontakt:

Literatura

 • Tematické okruhy:

• Moderní a postmoderní město (komunikační příležitosti /např. slavnosti, poutě, kulturní akce/), místa setkávání (kavárny, hospody, divadla), konflikty (národnostní, sociální a náboženské), společenské komunity ve městě (korporace, sousedské komunity apod.)

• Mezietnické vztahy: mezi spoluprací a konfliktem, identita národnostních, náboženských, sexuálních a jiných menšin

• Významné historické události ve vzpomínkách pamětníků (např. dětské vzpomínky na protektorát Čechy a Morava, vzpomínky na události pražského jara či na tzv. normalizaci)

• Hodnotové orientace postmoderní české společnosti (vztah k národu, státu, lokalitě, občanské odpovědnosti, přírodě atd.)

• Dějiny a osobnosti národopisu/etnografie/etnologie/antropologie; se zvláštním akcentem na bílá místa

• Významné historické události a epochy v beletrii a karikatuře

• Specifické postavení žen, dětí a marginalizovaných skupin obyvatelstva v jednotlivých historických obdobích moderních dějin • Školitelka: Mgr. et Mgr. JITKA LINDOVÁ, Ph.D.

Kontakt:


 • Tematické okruhy:

• Role expresivity v interpersonálních vztazích – ontogenetická perspektiva

• Komunikační vzorce v partnerských vztazích

• Spolupráce a sociální kognice papoušků šedých • Školitel: prof. PhDr. VÁCLAV MATOUŠEK, CSc.

Kontakt:


 • Tematické okruhy:

• Ikonografie třicetileté války

• Archeologické prameny k ranému novověku

• Vznik a počáteční vývoj rekreačních, sportovních a turistických aktivit v 19. a na počátku 20. století • Školitel: PhDr. PAVEL MÜCKE, Ph.D.

Kontakt:


 • Tematické okruhy:

• Kulturní a sociální aspekty ze soudobých dějin mobilit
 • Školitel: Doc. PhDr. IVAN MURIN, Ph.D.

Kontakt:

Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica


 • Tematické okruhy:

• Antropologické kritériá udržateľnosti lokálnych kultúr

• Podiel inovácií pri prenose kultúrnych obsahov (experimentálny výskumný dizajn)

• Vzájomná podmienenosť kultúrnej, priestorovej a biologickej diverzity. Prípadové štúdie

• Porovnanie koncepcií dedičnosti a dedičstva kultúry • Školitel: prof. PhDr. ZDENĚK R. NEŠPOR, Ph.D.

Kontakt:


 • Tematické okruhy:

• Religiozita moderních společností, evropských i mimoevropských

• Historicko-antropologický výzkum evropské religiozity raného novověku a 19. století

• Antropologie smrti

• Dějiny kulturní/sociální antropologie a příbuzných oborů • Školitelka: Mgr. KAROLÍNA PAUKNEROVÁ, Ph.D.

Kontakt:

Centrum pro teoretická studia


 • Tematické okruhy:

• Krajinná studia se zaměřením na paměť a minulost, kulturní a přírodní dědictví

• Krajinná studia se zaměřením na nelidské, mimolidské (non-human, more-than-human) jednání • Školitelka: Mgr. TEREZA STÖCKELOVÁ, Ph.D.

Kontakt:


 • Tematické okruhy:

• Studia vědy a technologií

• Medicínská antropologie • Školitel: Doc. PhDr. ZDENĚK UHEREK, CSc.

Kontakt:

Fakulta sociálních věd UK


 • Tematické okruhy:

• Antropologie města: prostor i mezilidské vztahy

• Veřejný prostor a veřejná prostranství. Jejich obvyklé i méně obvyklé využívání

• Čeští krajané. Kontakty se zemí původu, adaptace v novém prostředí, návraty a návratová problematika


 • Školitel: PhDr. JIŘÍ WOITSCH, Ph.D.

Kontakt:

Etnologický ústav AV ČR


 • Tematické okruhy:

• Procesy vyjednávání krajinného a kulturního „dědictví“ (turistifikace a heritigizace) v Sudetech

• Dějiny etnologie a sociokulturní antropologie v českých zemích a střední Evropě (osobnosti, témata, struktury)

• „Tradiční“ technologie a řemesla a jejich současná revitalizace a ochrana v Evropě

• Diskurzy lifestylových televizních pořadů: konstrukce tradiční venkovské kultury na obrazovce

• Kritické přístupy ke studiu biokulturního dědictví


Poslední změna: 21. leden 2022 12:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám