Návrhy témat disertačních prací

Na počátku doktorského studia si student po dohodě se svým školitelem stanovení téma disertační práce, které musí být v souladu s vědeckovýzkumným zaměřením studovaného doktorského programu. Student má možnost si přinést vlastní téma nebo si vybrat z uvedené nabídky návrhů. Navrhovaná témata disertačních prací jsou uvedena v obecné, rámcové podobě. V jednotlivých projektech disertačních prací budou tato témata specifikována a převedena do konkrétní podoby.


NÁVRHY TEMATICKÝCH OKRUHŮ DISERTAČNÍCH PRACÍ: Historická sociologie


 • Teorie sociální změny, její současné podoby a problémy

 • Vývoj a proměny modernizační teorie

 • Komparativní analýza modernizačních procesů a jejich jednotlivých aspektů

 • Soudobý kapitalismus, varianty jeho vývoje a fungování

 • Komparativní analýza industrialismu a postindustrialismu

 • Historický vývoj, podoby a projevy racionality a racionalizace

 • Srovnávací civilizační analýza z hlediska kulturní a náboženské plurality

 • Historicko-sociologická analýza formování států a národů

 • Geneze a vývoj občanské společnosti

 • Moderní demokracie a aspekty jejich vývoje z hlediska historické sociologie

 • Totalitarismus, teorie a konkrétní zkušenosti

 • Podoby a proměny sociálních konfliktů

 • Politika a moc v historicko-sociologickém pohledu

 • Historicko-sociologická analýza mezinárodních vztahů

 • Globalizace a světový systém, vývoj a perspektivy

 • Historická srovnávací sociologie Evropy

 • Kultura a každodennost v historicko-sociologické perspektivě

 • Sociálně-historický vývoj v oblasti zábavy, sportu a volného času

 • K otázce vztahu mezi malými a velkými dějinami

 • Problematika elit, vůdců a velkých osobností z hlediska historické sociologie

 • Kolektivní paměť a historické vědomí


Poslední změna: 22. březen 2021 13:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám