Návrhy témat disertačních prací

Na počátku doktorského studia si student po dohodě se svým školitelem stanovení téma disertační práce, které musí být v souladu s vědeckovýzkumným zaměřením studovaného doktorského programu. Student má možnost si přinést vlastní téma nebo si vybrat z uvedené nabídky návrhů:


NÁVRHY TEMATICKÝCH OKRUHŮ DISERTAČNÍCH PRACÍ: APLIKOVANÁ ETIKA


  • Filosofická etika

• vypracování konkrétních historických pozic a tradičních otázek, či filosofická reflexe aktuálních problémů na základě striktně filosofických pozic

• témata problému individuální svobody ve vztahu k etické závaznosti

• důstojnost člověka

• etické problémy umírání a smrti

• etické problémy bolesti

• témata zkoumající limity etiky či etické limity

• témata bioetiky


  • Vědecká etika či etika vědeckého výzkumu s ohledem na rozdíly v oblasti přírodních a sociálních, resp. duchovních věd

• etické problémy experimentálních věd

• metodická problematika výchovy k mravnosti a výuky etiky apod.

• etické kodexy profesionálů (vědců, veřejných činitelů, lékařů, zdravotních sester, psychologů, sociálních pracovníků)


  • Etika veřejného prostoru

• témata etiky pracovníků v médiích, resp. „novinářská etika“

• témata zabývající se příklady mocenského vztahu pracovník instituce-klient, lékař-pacient, zaměstnavatel-zaměstnanec, či učitel-žák (profesor-student)


  • Etiky nových technologií

• etika virtuálního prostoru

• etika umělé inteligence

• etika sociálních sítí

• např. kyberšikana, šíření fake news a důvěra v ně, falešné identity a jejich krádeže apod.

• etické problémy ochrany soukromí a zacházení s citlivými informacemi


  • Sociální etika

• etické problémy omezených zdrojů a jejich alokace

• etické problémy sociální nouze se zaměřením na osoby fyzicky i sociálně hendikepované

• etika v hospodářství a problém důvěry

• etické problémy genderu a transgenderu


  • Medicínská etika a etika péče

• etické problémy stárnutí a stáří

• vztah etiky a práva v obecné rovině nebo s konotacemi k diiematickým otázkám sociální a zdravotní péče

• etické problémy reprodukční medicíny a asistované reprodukce (např. statut embrya, surogační matky)

• etické problémy klinické medicíny (paternalismus a partnerství, pravda na nemocničním lůžku, informovaný souhlas, komunikace s nemocným i rodinou - narativní medicína, problematika vyrovnávání se se ztrátou, problematika zármutku a žalu atd.)

• metodické i praktické postupy edukace pacientů v partnerském modelu vztahu lékař a pacient

• etické problémy řízení sociálních a zdravotnických systémů, včetně jejich supervizePoslední změna: 19. březen 2021 15:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám