Ph.D. Studia občanského sektoru

Forma studia: prezenční, nebo kombinovaná

Standardní doba studia: 3 roky

Charakteristika studia

V posledních desetiletích se v celosvětovém měřítku velmi výrazně rozvíjí společenská sféra ležící mezi státem, trhem a rodinou, která je v literatuře nejčastěji označována jako občanská společnost, občanský sektor, třetí sektor nebo neziskový sektor. Tento nepřehlédnutelný a významný jev již v 80. letech upoutal pozornost celé řady odborníků z různých společenskovědních a humanitních oborů a začaly vznikat nejrůznější na něj zaměřené výzkumné programy na poli sociologie, politické vědy, ekonomie, práva, sociální antropologie, managementu a dalších disciplín. Postupně docházelo k propojování dílčích pohledů jednotlivých oborů do interdisciplinárních programů, které v dnešní době existují v různých konkrétních podobách na mnoha prestižních světových univerzitách.


Doktorský studijní program Studia občanského sektoru poskytuje náročnou odbornou přípravu nezbytnou pro kvalifikované vědecké zkoumání občanské společnosti, jejího vývoje a proměn i vztahů mezi touto sférou a dalšími společenskými sférami. Studijní obor je zaměřen interdisciplinárně a vyžaduje znalost základních teoretických koncepcí i metod různých společenských věd, které jsou potřebné pro komplexní zkoumání oblasti občanské společnosti. Studující jsou vedeni k tomu, aby si osvojili nejnovější teoretické poznatky a dokázali je samostatně kriticky zkoumat a dále rozvíjet. Rovněž získávají dovednosti potřebné pro vlastní empirické bádání a učí se vědecké poznatky využívat při formulaci doporučení pro praxi i ve vlastním praktickém působení spojeném s občanskou společností.


Poslední změna: 11. září 2021 10:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám