Ph.D. Německá a francouzská filosofie

Forma studia: prezenční, nebo kombinovaná

Standardní doba studia: 3 roky

Charakteristika studia

Doktorský studijní program Německá a francouzská filosofie, zaměřený na německou klasickou filosofii, fenomenologii a soudobou francouzskou filosofii, jejich dějinné předpoklady a jejich vzájemné vlivy v intelektuálním a kulturním evropském prostoru, poskytne náročnou odbornou přípravu pro bádání a další samostatné rozvíjení aktuálních filosofických přístupů, které se vyprofilovaly ve střední Evropě a ve Francii a které zásadně ovlivňují dění na soudobé světové filosofické scéně a zároveň zásadně utvářejí podobu soudobé české filosofické scény, se kterou jsou tradičně spjaty.


Jde o filosofické směry a přístupy německé klasické filosofie (od Kanta dále) a reakce na ni, dále o fenomenologii (především Husserlovu) a její percepci a samostatný rozvoj ve Francii, o filosofii života a existence, hermeneutiku, fenomenologickou ontologii až po soudobé aktuální modifikace fenomenologie. Význam těchto filosofických směrů a jejich oblastí zájmu nespočívá pouze v jejich tradiční důležitosti a dosahu, ale také v analýze a výzkumu aktuálních problémů týkajících se postavení člověka ve světě a jeho vztahu k životnímu prostředí, role vědy a techniky v utváření života na zemi, vztahu jedince, společnosti a moci a v tematizaci otázek týkajících se smyslu, úkolů a možností lidské existence v soudobé podobě světa.

Odkazy a kontakty

Proděkanka pro doktorská studia FHS UK: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.

Garant studijního programu: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.


Text akreditace


Aktuální seznam školitelůPoslední změna: 15. září 2021 12:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám