Ph.D. Sociální práce

Forma studia: prezenční, nebo kombinovaná

Standardní doba studia: 4 roky

Charakteristika studia

Postgraduální program Sociální práce připravuje špičkové odborníky v oblasti sociální práce, kteří ovládají výzkumné metody a umějí vytvářet koncepce, strategie a evaluace rozvoje sociálních programů, politik a služeb, jejichž součástí je sociální práce. Studijní program Sociální práce je realizován ve spolupráci dvou fakult, FHS UK a FF UK. Je určen zejména pro absolventy magisterského studijního programu Sociální práce a sociální politika, studovat jej ale mohou též absolventi vysokoškolského studia příbuzných oborů, kteří mají zkušenosti s řešením sociálních problémů nebo s činností v sektoru sociálních služeb či sociální politiky a vykazují předpoklady k výzkumné a koncepční práci. Náplň studia a přístup k tématům disertací vycházejí z oboru sociální práce a mají mezioborový přesah do oblastí psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky, sociologie, příp. trestní justice, ekonomie a zdravotnictví. Otevřenost programu pro mezinárodní spolupráci je zdůrazněna požadavkem jazykové kompetence uchazečů, účastí zahraničních odborníků v oborové radě a doporučeným studijním pobytem v zahraničí (nejlépe semestrálním).


Odkazy a kontakty

Proděkanka pro doktorská studia FHS UK: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.

Garantka studijního programu: doc. PhDr. Zuzana Havrdová CSc.


Text akreditace


Aktuální seznam školitelů


Poslední změna: 15. září 2021 12:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám