Ph.D. Historická sociologie

Forma studia: prezenční, nebo kombinovaná

Standardní doba studia: 3 roky

Charakteristika studia

Hlavními tématy historické sociologie jsou otázky sociální změny, modernizace a modernizačních procesů, civilizační analýzy, utváření států a národů, formování světového systému a globalizačních trendů. Ty jsou sledovány prostřednictvím rozsáhlé komparativní analýzy zahrnující širokou teritoriální perspektivu a dlouhé časové intervaly. Součástí oboru je i řada dílčích, specifických výzkumných oblastí, mezi které patří např. problematika kolektivních mentalit, habitů a sociální paměti. Historická sociologie představuje velmi rozmanitou a vnitřně diferencovanou disciplínu, která disponuje obecně teoretickými přístupy, má řadu teorií speciálních, rozbíhá se do řady specializovaných badatelských směrů a rozvíjí výzkum i na empirické úrovni. Doktorský studijní program historické sociologie je koncipován tak, aby poskytoval kvalitní a náročnou odbornou přípravu těm, kteří se chtějí věnovat kvalifikované vědecko-výzkumné práci, a to zejména analytické a komparativní povahy v některé z oblastí, kterými se soudobá historická sociologie zabývá.

Odkazy a kontakty

Proděkanka pro doktorská studia FHS UK: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.

Garant studijního programu: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.


Text akreditace


Aktuální seznam školitelů

Poslední změna: 15. září 2021 11:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám