Ph.D. Environmentální studia

Forma studia: prezenční, nebo kombinovaná

Standardní doba studia: 3 roky

Charakteristika studia

V současné době panuje shoda na tom, že důkladné poznání přírodního systému planety nestačí. Nezbytné je také pochopení složitých interakcí mezi společensko-ekonomickým systémem a životodárnými planetárními systémy, jež poskytují společnostem ekosystémové a přírodní služby. Doktorský studijní program Environmentální studia má přispět k rozvoji environmentálních přístupů, pro které je charakteristická interdisciplinární perspektiva. Náplní programu je rozvoj poznání, které má přispět k vybudování teoretické základny strategie hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje udržitelného zejména po environmentální stránce. Pro studijní program byly vymezeny tyto vědecko-výzkumné směry:


  • Socioekonomický metabolismus

  • Služby přírody

  • Vztah životního prostředí a zdraví

  • Uplatnění sociologických a ekologických přístupů v řešení otázek zaměřených na životní prostředí a udržitelný rozvoj

  • Výzkumná témata využívající environmentální ekonomii

  • Společensky naléhává problematika veřejné politiky udržitelného rozvoje

  • Legislativní aspekty činností vztahujících se k životnímu prostředí

  • Environmentálně inspirovaná témata z pohledu filosofie, antropologie a historie

  • Indikátory vztahu mezi životním prostředím a lidskou činností

  • Vzdělávání pro udržitelný rozvoj


Studenti mohou přicházet s vlastními návrhy témat doktorského školení, nebo mohou využít témat nabízených školiteli. Seznam nabízených témat je k dispozici na webových stránkách Centra pro otázky životního prostředí UK. Cílem programu Environmentální studia je, ve výše uvedených okruzích, poskytnout konceptu udržitelného rozvoje oporu ve formě výzkumu vedeného vědeckou metodou. Důležitým aspektem programu je interdisciplinární charakter vymezených okruhů a vzájemné vazby mezi nimi. Předpokládáme též, ačkoli to není hlavním cílem studia, že výstupy výzkumů budou významným zdrojem vědecky ověřených informací pro objektivní, relevantní a kvalifikované rozhodování týkající se environmentálních aspektů ekonomického a sociálního rozvoje České republiky.


Poslední změna: 15. září 2021 11:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám