Financování vědecké činnosti pro Ph.D. studenty

Vedle pravidelného doktorandského stipendia je možné žádat o další financování vědecko-výzkumných aktivit prostřednictvím grantových programů.


Institucionální podpory vhodné pro dokotorandy

GAUK

Grantová agentura Univerzity Karlovy zahájila činnost v roce 1993 a je interní grantovou agenturou UK - v současné podobě soutěže si přihlášku nebo žádost o pokračování grantového projektu může podat student zapsaný na Univerzitě Karlově a studující v doktorském studijním programu, anebo v magisterském studijním programu.


Zahájení soutěže se každoročně vyhlašuje nejpozději začátkem akademického roku opatřením rektora. Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, zhruba od října do listopadu. Konkrétní data opět každoročně stanovuje opatření rektora. V termínech zveřejněných v tomto opatření se podávají žádosti na rektorát souhrnně za fakultu. Pro podaní přihlášky na fakultu jsou pro navrhovatele závazné fakultní termíny, které bývají zpravidla o několik dní dříve (informace o nich podá fakulta navrhovatele projektu - lhůtu pro podání přihlášek stanovuje děkan fakulty). Opatření rektora jsou vystaveny na webových stránkách Univerzity Karlovy a zveřejněny též na stránkách GA UK.


Podrobné informace o pravidlech a podmínkách soutěže je možné nalézt na webu GAUK a souvisejících Opatření rektora.


Fakultní referent programu na FHS UK:


Více na stránkách Oddělení pro vědu a výzkum.

Přehled aktuálně řešených projektů


SVV

výzkum (projekt či konference) prováděný především studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů pod vedením akademického pracovníka;


Návrhy se podávají k posouzení Fakultě, která vybrané (podle předem stanovených kritérií) předkládá RUK.


Fakultní referent programu na FHS UK:

Více na stránkách Oddělení pro vědu a výzkum.


Progres

- 50 programů Progres na UK, 7 na FHS

- primární nástroj institucionální podpory vědy na UK;

- na programy progres je alokována většina finančních prostředků, které univerzita získává ze státního rozpočtu ve formě institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

- cíl programů Progres = udržení a další zlepšování dosavadního vědeckého výkonu a kvality v národním a především mezinárodním měřítku 


Doktorand/ka se může zapojit, pokud:

- tematicky přísluší k danému programu

- v programu působí školitel

- podá projekt, který rada Programu schválí.


Fakultní referent programu na FHS UK:

Více na stránkách Oddělení pro vědu a výzkum.


Cooperatio

Vědecká rada FHS UK na svém zasedání dne 3.6.2021 schválila všechny navrhované zástupce FHS UK do příslušných Rad vědních oblastí Cooperatio, na jejichž rozvoji by se měla fakulta v následujících letech spolupodílet.


START

Program Start je novým programem na podporu vědy na UK, jehož řešiteli se mohli stát studenti doktorského studijního programu na UK. Program je realizován v rámci projektu "Grantová schémata na UK" v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935.


Úspěšné projekty jsou realizovány od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023.


Podrobné informace najdete zde.


Fakultní referent programu na FHS UK:


Přehled aktuálně řešených projektů


4EU+

Aliance 4EU+ spojuje šest významných evropských univerzit: Univerzitu Karlovu, Heidelberg Universität, Sorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano a Københavns Universitet. Členské instituce aliance 4EU+ zahájily strategickou spolupráci v roce 2017; aliance formálně vznikla v březnu 2018 jako všeobecné partnerství pro rozvoj nové kvality spolupráce ve výzkumu, inovacích, vzdělávání a službách a pro vytvoření vhodné platformy k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek, a také pro sdílení infrastruktur.


S ohledem na současné klíčové globální výzvy se spolupráce ve vědě a vzdělávání v rámci aliance 4EU+ soustředí na čtyři multidisciplinární vlajkové lodě, tzv. Flagships:

1. Zdraví a demografické změny v městském prostředí;

2. Evropa v měnícím se světě: Porozumění a zapojení společností, ekonomik, kultur a jazyků;

3. Transformování vědy a společnosti prostřednictvím pokroku v oblasti informačních, výpočetních a komunikačních technologií;

4. Biodiverzita a udržitelný rozvoj


Více informací o 4EU+ je možné nalézt na webových stránkách aliance.


Akademický koordinátor projektu 4EU+ na FHS UK:

Mgr. Jakub Marek, Ph.D.jakub.marek@fhs.cuni.cz.


Administrativní koordinátor: Ing. Jana Klopfštocková, jana.klopfstockova@fhs.cuni.cz.


Další programy

V případě externích grantů doporučujeme před samotným zapojením se do programu kontaktovat oddělení pro vědu a výzkum!


Výzkumné agentury:

GA ČR, TA ČR – doktorandi mohou být členy týmů, žádat o vlastní projekt lze až od stupně post-doc/junior

Grantové agentury ministerstev


Další:

Evropské strukturální fondy

Fulbrightova komise ČR - cesty do USA

International Visegrád Fund (IVF)

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)

Soukromé nadace: Hlávkovo nadání, Nadace Open Society Fund atd.

Soukromé firmy jako zadavatelé = smluvní výzkum

Poslední změna: 1. duben 2022 09:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám