Legislativa a pojmy


Student

U studentů Ph.D. se předpokládá vysoká motivace pro studium, odborná způsobilost, předpoklady pro samostatnou tvůrčí činnost, aktivní přístup k plnění povinností individuálního studijního plánu a osobní odpovědnost.

Povinnosti studenta

 • Plnit požadavky vyplývající ze studijního programu.

 • Řídit se předpisy Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a vnitřních předpisů univerzity a fakulty.

 • Sestavit spolu se svým školitelem návrh individuálního studijního plánu (ISP) prostřednictvím elektronického informačního systému (SIS).

 • Každoročně vypracovat hodnocení plnění svého studia v SIS.

 • Být v pravidelném kontaktu se svým školitelem, případně konzultantem.

 • Nahlásit na odd. doktorských studií změnu jména, adresy určenou pro doručování, případně adresu datové schránky.

Práva studenta

 • Student může požádat o změnu individuálního studijního plánu (ISP), kterou schvaluje školitel a oborová rada.

 • Má právo požádat děkana o přestup z jedné formy studia do jiné formy studia.

 • Má právo požádat děkana o přerušení studia.

 • Má právo podat odvolání proti rozhodnutí děkana do 30 dnů od doručení rozhodnutí.

Garant doktorského studijního programu

Je akademickým pracovníkem a současně předsedou oborové rady. Svou odborností a svým jménem zásadním způsobem ručí za kvalitu a za řádné uskutečňování jím garantovaného studijního programu.


Seznam garantů doktorských studijních programů na FHS UK.


Oborová rada studia

 • Na Oborové radě leží hlavní tíha odpovědnosti za obsahovou náplň studijního programu i za jeho realizaci. Každý studijní program má svoji Oborovou radu studia, její členy jmenuje a odvolává rektor.

 • Oborová rada je oprávněna podávat podněty ke schválení děkanovi. Komunikuje se studentem, školitelem, případně konzultantem a s vedením fakulty.

 • Posuzuje a schvaluje ISP včetně jeho změn.

 • Hodnotí plnění ISP jednotlivých studentů, minimálně 1x ročně.

 • Schvaluje změnu tématu DP

Oborové rady na FHS UK.


Školitel

Vedoucí disertační práce neboli školitel je akademický či vědecký pracovník, který je pro svoji odbornost a zkušenosti zárukou kvalitního a řádného vedení studenta po celou dobu jeho studia.


Školitel se studentem aktivně spolupracuje nejen nad koncepcí a pojetím jeho disertační práce, ale i nad jeho vědeckým bádáním a profilací v oboru.


Společně se studentem sestavuje návrh individuálního studijního plánu (ISP) a předkládá Oborové radě studia ke schválení.


Pravidelně (nejméně však jednou ročně) hodnotí v modulu SIS plnění individuálního studijního plánu a toto hodnocení, za jehož správnost odpovídá, předkládá Oborové radě studia ke schválení.


Během studia se může stát, že školitel nemůže nebo již nechce dále studenta vést, pak si student musí najít nového školitele, pokud tak sám neučiní, Oborová rada studia studentovi školitele přidělí.


O změnu školitele může požádat i sám student, v písemné žádosti uvede jméno nového školitele a přiloží jeho souhlas.


Oborová rada studia nového školitele nejprve schválí a následně navrhne děkanovi jmenování nebo jeho odvolání.


Školitelé na FHS UK.


Jak si vybrat školitele?

Uchazeč si školitele musí zvolit již v přihlášce ke studiu a to ze schváleného seznamu školitelů, který vždy najde u daného studijního programu. Pokud uchazeč neví na koho se obrátit, pak je vhodné oslovit garanta studijního programu a požádat jej o pomoc. Je důležité, aby uchazeč současně garantovi zaslal svoje téma či již vypracovaný projekt disertační práce, aby garant mohl doporučit nejvhodnějšího školitele.


Pokud již máte vybraného/doporučeného odborníka, pak je třeba jej požádat o vedení a nechat si potvrdit (stačí e-mailem), že bude vaším školitelem. Uchazeč má tak současně možnost před odesláním přihlášky, zkonzultovat a případně doplnit svůj projekt tak, aby byl před přijímací komisí obhájitelný.


Konzultant

Konzultant je obvykle specialista v dané oblasti, je schopen vést studenta a doplňovat odborné působení školitele.


Může být navržený školitelem, případně studentem z řad odborníků v dané oblasti výzkumu.


Zpravidla není ze stejného pracoviště jako školitel. Může jím být i jiná osoba než zaměstnanec Univerzity Karlovy. Je spoluzodpovědný za realizaci doktorského projektu.


Konzultanta pro daného studenta jmenuje a odvolává děkan fakulty na návrh oborové rady studia.

Poslední změna: 30. březen 2023 12:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám