Přijímací řízení


Podmínky pro Ph.D. studium

 • Ukončené magisterské vzdělání, které však uchazeč nemusí mít v době podání přihlášky. Tato podmínka musí být splněna nejpozději do konce září. Až u zápisu do studia bude vyžadovaná kopie diplomu nebo potvrzení o absolvování.

 • Věk nerozhoduje, není zde žádná věková hranice pro přihlášení do Ph.D. studia.

 • Pokud jste absolvoval/a vysokoškolské vzdělání v zahraničí, pak je nutné zažádat o jeho uznání /nostrifikaci.


Přihláška ke studiu

Přihlášku lze podat elektronicky.


Za úkony spojené s přijímacím řízení se platí registrační poplatek, jeho aktuální výši a platební údaje najdete na https://fhs.cuni.cz/FHS-1487.html#17. Pokud registrační poplatek není včas uhrazen, nelze přijmout přihlášku a následně vás pozvat k přijímacímu řízení. Poplatek je ve kterékoliv fázi řízení nevratný.


Součástí přihlášky jsou povinné přílohy:

 • Vypracovaný vlastní výzkumný projekt v rozsahu 3 až 4 normostrany textu. Není zde žádný předepsaný formulář, do kterého by měl být projekt vyplněn, každý uchazeč vypracuje vlastní projekt, ve kterém reflektuje teoretické a metodologické znalosti daného oboru.

 • Profesní životopis

 • Seznam relevantní literatury, kterou uchazeč prostudoval s ohledem na svoje zvolené téma výzkumného projektu.

 • Seznam vlastní publikační činnosti, pokud nějakou má a je-li vyžadován,

 • Certifikáty a jiná osvědčení, jsou-li vyžadována.


Vybrat si a oslovit vedoucího práce, a to ze schváleného seznamu školitelů, který vždy najdete u příslušného studijního programu.


To celé stihnout do půlnoci 30. dubna.


Jak probíhá přijímací zkouška?

U všech studijních programů je přijímací zkouška zejména založena na ústní rozpravě nad předloženým projektem disertační práce.


U některých programů probíhá i ověření jazykových znalostí a základních znalostí metodologie či studijních předpokladů. Tyto požadavky jsou vždy uvedeny v přihlášce v části „Popis ověření a kritéria hodnocení“.


Jak si vybrat školitele?

Uchazeč si školitele musí zvolit již v přihlášce ke studiu a to ze schváleného seznamu školitelů, který vždy najde u daného studijního programu. Pokud uchazeč neví na koho se obrátit, pak je vhodné oslovit garanta studijního programu a požádat jej o pomoc. Je důležité, aby uchazeč současně garantovi zaslal svoje téma či již vypracovaný projekt disertační práce, aby garant mohl doporučit nejvhodnějšího školitele.


Má-li již uchazeč vybraného/doporučeného školitele, pak je třeba, aby si od něj nechal potvrdit (stačí emailem), že souhlasí s jeho vedením. Uchazeč má tak současně možnost před odesláním přihlášky s ním zkonzultovat a případně doplnit svůj projekt tak, aby byl před přijímací komisí obhájitelný.


Náhradní termín přijímacího řízení

Řád přijímacího řízení UK čl. 6. odst.4:

Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

Letní škola

Letní škola vždy probíhá před samotným zápisem do studia a to na adrese:

FHS UK

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Na Letní škole Vám představíme:

- pravidla pro organizaci studia UK FHS,

- předpisy UK,

- studijní informační systém SIS UK,

- studijní plány,

- strukturu vědy a výzkumu na naší fakultě a

- podstatné informace k doktorskému studiu.


Bezprostředně po Letní škole se uskuteční ZÁPIS DO STUDIA a na něj navážou INFORMAČNÍ SCHŮZKY jednotlivých oborů, na kterých se setkáte s představiteli oborové rady každého studijního programu. Na schůzkách Vám bude konkrétně představen profil studia, studijní plán i jednotlivé studijní povinnosti. Zároveň i zde bude dostatečný prostor pro Vaše dotazy.


Vzhledem k charakteru informací se účast po celý den všem budoucím studentům velmi doporučuje!


Zápis do studia

 • Dnem zápisu do studia se uchazeč stává studentem.

 • Zápis do studia (do 1. ročníku) na vatzuje na letní školu a probíhá prezenčně na adrese FHS UK, Pátkova 2137/5 182 00 Praha 8 - Libeň. Přesné datum uchazeč obdrží v pozvánce k zápisu.

U zápisu je třeba předložit tyto dokumenty:

 • Průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas nebo zbrojní průkaz).

 • Zápisový list (ZL), který si předem vygenerujete ve Studijním informačním systému (SIS) v přihlášce ke studiu (Moje přihláška - Průběh přijímacího řízení).

 • Úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu či vysvědčení o SZZk a to i v případě, že jste již na naší fakultě nebo v rámci UK někdy studovali. Pokud jste doposud neobdrželi diplom, u zápisu předložíte potvrzení o absolvování vysokoškolského studia, které Vám vydá studijní oddělení absolvované vysoké školy.

 • UPOZORŇUJEME, že zaslaný sken diplomu a jeho dodatku diplomu, popřípadě vysvědčení o SZZk či potvrzení o absolvování jako příloha v přihlášce, NENÍ považováno za odevzdání úředně ověřené kopie požadovaného dokladu!

 • V případě, že jste absolvoval/a předchozí vysokoškolské vzdělání v zahraničí, budete muset požádat o nostrifikaci (uznání) svého předchozího zahraničního vzdělání.

  Agendu uznání zahraničního studia a nostrifikací vyřizuje: Martin Macháček

 • Nemůžete-li se zápisu zúčastnit osobně, můžete být zastoupeni osobou, kterou k zápisu zplnomocníte. Plná moc nemusí být ověřená. Zmocněnec předloží u zápisu svůj průkaz totožnosti (viz výše) a odevzdá potřebné doklady dokumentující Vaše vysokoškolské vzdělání (viz výše).

 • Rozhodnutí o přijetí Vám bude předáno osobně (v případě zápisu v zastoupení Vašemu zmocněnci) nebo zasláno přes SIS v den zápisu. Kdo nejpozději v den zápisu nepředloží ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu/vysvědčení o SZZk (resp. potvrzení o absolvování) a Zápisový list, nemůže být zapsán do prvního ročníku doktorského studia. Úspěšné absolvování vysokoškolského studia (min. Mgr./Ing./MUDr.) je nutnou podmínkou k přijetí do studia.

Poslední změna: 7. březen 2022 11:25 
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám