Přijímací řízení


Podmínky pro Ph.D. studium

 • Ukončené magisterské vzdělání, které však uchazeč nemusí mít v době podání přihlášky. Tato podmínka musí být splněna nejpozději do konce září. Až u zápisu do studia bude vyžadovaná kopie diplomu nebo potvrzení o absolvování.

 • Věk nerozhoduje, není zde žádná věková hranice pro přihlášení do Ph.D. studia.

 • Pokud jste absolvoval/a vysokoškolské vzdělání v zahraničí, pak je nutné zažádat o jeho uznání či nostrifikaci.


Přihláška ke studiu

Přihláška se podává elektronicky. Za úkony spojené s přijímacím řízení je nutné uhradit registrační poplatek, ve výši 780 Kč, který je splatný nejpozději k termínu pro podání přihlášek. Při platbě uvede uchazeč jako specifický symbol číslo, které pro něj vygeneruje studijní informační systém po elektronickém podání přihlášky. Pokud registrační poplatek není včas uhrazen, nelze přijmout přihlášku a následně uchazeče pozvat k přijímacímu řízení. Poplatek je ve kterékoliv fázi řízení nevratný.


Bankovní údaje

Účet: 27-1842600277/0100

IBAN: CZ86 0100 0000 2718 4260 0277

SWIFT: KOMB CZ PP

Variabilní symbol: po odeslání online přihlášky bude každému uchazeči vygenerován osobní variabilní symbol

Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379

Konstantní symbol pro platbu převodem: 0558


Součástí přihlášky jsou povinné přílohy:

 • Vypracovaný vlastní výzkumný projekt v rozsahu 3 až 4 normostrany textu. Není zde žádný předepsaný formulář, do kterého by měl být projekt vyplněn, každý uchazeč vypracuje vlastní projekt, ve kterém reflektuje teoretické a metodologické znalosti daného oboru.

 • Profesní životopis

 • Seznam relevantní literatury, kterou uchazeč prostudoval s ohledem na svoje zvolené téma výzkumného projektu.

 • Seznam vlastní publikační činnosti, pokud nějakou má a je-li vyžadován,

 • Certifikáty a jiná osvědčení, jsou-li vyžadována.


Vybrat si a oslovit vedoucího práce, a to ze schváleného seznamu školitelů, který vždy najdete u příslušného studijního programu.


To celé stihnout do půlnoci 30. dubna.


Jak probíhá přijímací zkouška?

U všech studijních programů je přijímací zkouška zejména založena na ústní rozpravě nad předloženým projektem disertační práce.


U některých programů probíhá i ověření jazykových znalostí a základních znalostí metodologie či studijních předpokladů. Tyto požadavky jsou vždy uvedeny v přihlášce v části „Popis ověření a kritéria hodnocení“.


Jak si vybrat školitele?

Uchazeč si školitele musí zvolit již v přihlášce ke studiu a to ze schváleného seznamu školitelů, který vždy najde u daného studijního programu. Pokud uchazeč neví na koho se obrátit, pak je vhodné oslovit garanta studijního programu a požádat jej o pomoc. Je důležité, aby uchazeč současně garantovi zaslal svoje téma či již vypracovaný projekt disertační práce, aby garant mohl doporučit nejvhodnějšího školitele.


Má-li již uchazeč vybraného/doporučeného školitele, pak je třeba, aby si od něj nechal potvrdit (stačí emailem), že souhlasí s jeho vedením. Uchazeč má tak současně možnost před odesláním přihlášky s ním zkonzultovat a případně doplnit svůj projekt tak, aby byl před přijímací komisí obhájitelný.


Náhradní termín přijímacího řízení

Řád přijímacího řízení UK čl. 6. odst.4:

Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je rovněž obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Další důvody pro udělení náhradního termínu se nepřipouští.

Letní škola

Letní škola vždy probíhá před samotným zápisem do studia a to na adrese:

FHS UK

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Na Letní škole Vám představíme:

- pravidla pro organizaci studia UK FHS,

- předpisy UK,

- studijní informační systém SIS UK,

- studijní plány,

- strukturu vědy a výzkumu na naší fakultě a

- podstatné informace k doktorskému studiu.


Bezprostředně po Letní škole se uskuteční ZÁPIS DO STUDIA a na něj navážou INFORMAČNÍ SCHŮZKY jednotlivých oborů, na kterých se setkáte s představiteli oborové rady každého studijního programu. Na schůzkách Vám bude konkrétně představen profil studia, studijní plán i jednotlivé studijní povinnosti. Zároveň i zde bude dostatečný prostor pro Vaše dotazy.


Vzhledem k charakteru informací se účast po celý den všem budoucím studentům velmi doporučuje!


Zápis do studia

 • Dnem zápisu do studia se uchazeč stává studentem.

 • Zápis do studia (do 1. ročníku) na vatzuje na letní školu a probíhá prezenčně na adrese FHS UK, Pátkova 2137/5 182 00 Praha 8 - Libeň. Přesné datum uchazeč obdrží v pozvánce k zápisu.

U zápisu je třeba předložit tyto dokumenty:

 • Průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas nebo zbrojní průkaz).

 • Zápisový list (ZL), který si předem vygenerujete ve Studijním informačním systému (SIS) v přihlášce ke studiu (Moje přihláška - Průběh přijímacího řízení).

 • Úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu či vysvědčení o SZZk a to i v případě, že jste již na naší fakultě nebo v rámci UK někdy studovali. Pokud jste doposud neobdrželi diplom, u zápisu předložíte potvrzení o absolvování vysokoškolského studia, které Vám vydá studijní oddělení absolvované vysoké školy.

 • UPOZORŇUJEME, že zaslaný sken diplomu a jeho dodatku diplomu, popřípadě vysvědčení o SZZk či potvrzení o absolvování jako příloha v přihlášce, NENÍ považováno za odevzdání úředně ověřené kopie požadovaného dokladu!

 • Nemůžete-li se zápisu zúčastnit osobně, můžete být zastoupeni osobou, kterou k zápisu zplnomocníte. Plná moc nemusí být ověřená. Zmocněnec předloží u zápisu svůj průkaz totožnosti (viz výše) a odevzdá potřebné doklady dokumentující Vaše vysokoškolské vzdělání (viz výše).

 • Rozhodnutí o přijetí Vám bude předáno osobně (v případě zápisu v zastoupení Vašemu zmocněnci) nebo zasláno přes SIS v den zápisu. Kdo nejpozději v den zápisu nepředloží ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu/vysvědčení o SZZk (resp. potvrzení o absolvování) a Zápisový list, nemůže být zapsán do prvního ročníku doktorského studia. Úspěšné absolvování vysokoškolského studia (min. Mgr./Ing./MUDr.) je nutnou podmínkou k přijetí do studia.


Uznávání zahraničního vzdělání

 • Nostrifikace - je proces uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (nebo jeho části) jako rovnocenného se vzděláním získaným v České republice. Více informací zde.

 • Univerzita, které získala tzv. institucionální akreditaci, může v rámci svého přijímacího řízení provést i uznávání zahraničního vzdělání. Toto uznání však platí jen pro potřeby konkrétní univerzity a fakulty.

Poslední změna: 21. prosinec 2023 15:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám